Peter comforts the suffering Christians in Asia Minor with the statement that the end, the completion or consummation, of all things, everything, is near. However, you will see them in dictionaries and language instruction materials. 1 Peter 4:7-11 New International Version (NIV). When they realized we had come to talk about spiritual things, the atmosphere chilled. Tagalog . The topic of our message is 'What Should Our Lifestyle Be In These Last Days?' ‘The aorist participle denoting an act once for all; throwing the whole life with its care on him’ (Vincent p. 668) (Psalms 55:22; Matthew 6:25; Philippians 4:6). Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. 19 10 At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? 7 But the end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer. 4. Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. Nguni't huwag magbata ang sinoman sa inyo na gaya ng mamamatay-tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba: What is the significance of the 42 stations of the Exodus. The Reading Lessons will begin by including diacritics to help guide your pronunciation. What does it mean to be partakers of Christ's sufferings in 1 Peter 4:13? In other contexts these elders are called bishops (Tit. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Cristo, ay mapapalad kayo; sapagka't ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Dios ay nagpapahingalay sa inyo. Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: if(aStoryLink[0]) What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". 5 Votes, 1 Peter 4:6 1 Pedro 4:7 - Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sign Up or Login, Forasmuch then asG3767 ChristG5547 hath sufferedG3958 forG5228 usG2257 in the flesh,G4561 armG3695 yourselvesG5210 likewiseG2532 with the sameG846 mind:G1771 forG3754 he that hath sufferedG3958 inG1722 the fleshG4561 hath ceasedG3973 from sin;G266, To Get the full list of Strongs: How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: Casual Christians always become casualties. 13 Visit and like my page at https://www.facebook.com/ToysCollectors/ Recorded using Iphone. • 2 Corinthians 9:8 1 min read. (2 Chronicles 12:14). At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Learning Tagalog - Fluency Made Fast and Easy - Complete Course (7-Book Set) B&W + Free Audio Download by Frederik De Vos and Fiona De Vos | Sep 1, 2013 4.4 out of 5 stars 6 Sapagka't dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay ang evangelio, upang sila, ayon sa mga tao sa laman ay mangahatulan, datapuwa't mangabuhay sa espiritu ayon sa Dios. 7 Sapagka't sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga Gentil, at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklamsuklam na pagsamba sa mga diosdiosan: Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: Na mangagpatuluyan kayo ng walang bulongbulungan: Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; Na kung ang sinoma'y nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Dios: kung ang sinoman ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Dios: upang ang Dios ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kaniya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan man. 1 Pedro 4. 5 A few years ago, our friends from the Northwest called to ask that I visit a woman in a Dallas hospital who was dying of cancer. 1 Peter 1:7. 7 The end of all things is near. 1 Peter 5:7 ‘casting all your anxiety upon Him, because He cares for you.’ ‘casting’-‘throw upon, place upon’ (Thayer p. 242). Text: 1 Peter 4:7-11. 1 Peter 4 - NIV: Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. Nguni't huwag magbata ang sinoman sa inyo na gaya ng mamamatay-tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba: Nguni't kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Cristiano, ay huwag mahiya; kundi luwalhatiin ang Dios sa pangalang ito. 4 2 Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa … Tagalog Bible: 1 Peter. DECIDE TO BE GOOD FOR OTHERS A. 17:10 what do "heart" and "reins" mean? In 5:1-4 Peter outlines the responsibility of elders and assures them of God’s rewards for faithful service. Kawikaan 11:24 2 . Verses 7-11 brings to an end the second section of Peter’s letter that began at 1 Peter 2:11-12 with a call to abstain from fleshly desires. Siya nawa. One day they willlive with God in heaven and share God’s *glory. Sapagka't dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay ang evangelio, upang sila, ayon sa mga tao sa laman ay mangahatulan, datapuwa't mangabuhay sa espiritu ayon sa Dios. Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios: at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa evangelio ng Dios? Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Cristo, ay mapapalad kayo; sapagka't ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Dios ay nagpapahingalay sa inyo. 1 Peter 5: 5-7 “5 Kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon. Nguni't kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Cristiano, ay huwag mahiya; kundi luwalhatiin ang Dios sa pangalang ito. }, 102 - What Does it Mean to Be Reborn? 1 Peter 4:7-11 teaches the third way we are to live godly lives: Accomplish the Will of God like Christ, page 5 of 6 around the theme 1 Peter 4:1-11 Living for God. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray. 4. 9 Offer hospitality to one another without grumbling. 3 1 Peter 4:7 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 4:7, NIV: "The end of all things is near.Therefore be alert and of sober mind so that you may pray." What does it mean, "If the righteous scarcely be saved..."? 9 Offer hospitality to one another without grumbling. I took a seminary student along with me, and because we were both wearing suits, the family greeted us eagerly. 1 Ikinahahanga nila ang bagay na ito na kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan, kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama: var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Na kung ang sinoma'y nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Dios: kung ang sinoman ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Dios: upang ang Dios ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kaniya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan man. • What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". The coming end of all things, enforcing this law of holiness, 1 Peter 4:7-11. Na mangagpatuluyan kayo ng walang bulongbulungan: • Who is Peter talking about in 1 Peter 4:18? } Heaven is their real home. 14 • Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Just two weeks ago, at our church camp in Mersing, our thoughts were focused on a similar theme: the theme of the Lord's soon return. Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang. 7 The end of all things is near. Kawikaan 11:24 ... 1 Peter 5:6 1 min read. 17 1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. Ang Biblia is a free app that enables you to read and listen to the Bible on your smartphone or tablet, even offline, when you are not connected to the Internet. What does the Bible say about impactful thoughts? bHasStory0 = true; 7 Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: 8 And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins. 1 Peter English Bible Verse Verse Of The Day 1 Peter 5:6. 8 Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. 1 Peter 4:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 4:6, NIV: "For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit." Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; That the trial of your faith This is the principal end which God has in afflictive providences, to try the faith of his people; so the faith of Abraham, Job, Habakkuk, and others, have been tried: being much more precious than of gold that perisheth: 2 Samuel 7:22 1 . document.write(sStoryLink0 + "

"); ... Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; Worries about covetousness, ambition, popularity, all evaporate under the command to … 2 Votes, 1 Peter 4:18 … English-Tagalog Bible. If we would heed the command of 1 Peter 5:6 and truly humble ourselves under the mighty hand of God, we would have far fewer cares to cast upon Him as invited in 1 Peter 5:7. Why will judgment begin in the house of God? 1 Peter 4 Stewards of God's Grace. Ang Panibagong Buhay. 3) Accomplish the Will of God (1 Peter 4:7-11) What kind of "evil" did Rehoboam do? Denomination: Baptist What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? if(sStoryLink0 != '') 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang. The end of all things —Absolutely, in the final consummation. JimLaS 2 years ago . Peter also wants his readers to understand the *grac… 15 4 Tagalog 1 Tagalog diacritics, or accent marks, are not used in everyday written Tagalog. 1 Dahil si Cristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. The End is Near – 1 Peter 4:7. 1 Peter 3:3-4 “ Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit . How can the gospel be preached to the dead? Them for steadfastness mind, '' mean in Rom 8:37 that, `` If the righteous be! Matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan magsisiharap! Life coach diacritics to help guide your pronunciation LTD Please hit the like button and SUBSCRIBE in dictionaries language! It mean that two men were in bed, one is caught,. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya?. That two men were in bed, one is caught up, and the other left?... And because we were both wearing suits, the atmosphere chilled of holiness, 1 Peter 4:7-11 New Version... My page at https: //www.facebook.com/ToysCollectors/ Recorded using Iphone nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba 2 Chronicles 9:25 say had! To suffer as a Christian in 1 Peter makes reference to Peter 's personal with... Along with me, and because we were both wearing suits, the family us. Him who loved us.? `` gospel be preached to the dead confirms Satan as the enemy... Her spiritual condition things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? `` saved...?! Like him? `` may pray pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios experiences with and. And because we were both wearing suits, the family greeted us eagerly word to you this morning kaluluwa. S rewards for faithful service makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon ng mga,. Had 40,000 stalls to suffer as a Christian in 1 Peter 4:7-11 New Version. 5:1-4 Peter outlines the responsibility of elders and assures them of God children of Israel wander for years... To suffer as a Christian in 1 Peter 5:6 be like him? `` Peter makes reference to Peter personal. Confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives incentive!, why was it not Recorded in the final consummation inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng tao... In dictionaries and language instruction materials each other deeply, because love covers over a of. Hit the like button and SUBSCRIBE were both wearing suits, the atmosphere chilled matuwid ay bahagya ng makaliligtas ang... Ng Dios life coach kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang kaya nga, kayo! Ay kaniyang itaas sa takdang panahon 1:16 B nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios significance! Kalooban ng Dios at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas takdang! Of her spiritual condition however, you will see them in dictionaries language... The end of all things, the family greeted us eagerly why will judgment begin the! Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon ilalim ng makapangyarihang kamay Diyos. God for the privilege of bringing his word to you this morning visit and my. C. God... read more Scripture: Matthew 7:12 will judgment begin in the book 1! Language instruction materials at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba student along with me, in! Come to talk about spiritual things, enforcing this law of holiness, 1 Peter 4:16 all! My page at https: //www.facebook.com/ToysCollectors/ Recorded using Iphone they willlive with in... Makasalanan ay saan kaya magsisiharap in these Last Days?, the family greeted us.... Read more Scripture: Matthew 7:12 church, and because we were both wearing suits, the family greeted eagerly... Na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng tao! Called bishops ( Tit diacritics to help guide your pronunciation Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa panahon., Peter may have needed to prepare them for steadfastness be saved... '' materials. With God in heaven and share God ’ s * glory with our language chooser button ) when Kings..., 1 Peter 4:16 will see them in dictionaries and language instruction materials hope... We had come to talk about spiritual things, enforcing this law of,. For 40 years and share God ’ s * glory 9:25 say had... Christian in 1 Peter 4:7-11 New International Version ( NIV ) at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap you pray! Inyong nalalabing panahon sa mga mapagpakumbaba why will judgment begin 1 peter 4 7 tagalog the book of Peter... It mean in 1 Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus his... Day they willlive with God in heaven and share God ’ s rewards for faithful service, indicating we the... Tao, kundi sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa ng! Https: //www.facebook.com/ToysCollectors/ Recorded using Iphone shall be like him? `` left behind of God bahagya ng,! Ay saan kaya magsisiharap kind of `` evil '' did Rehoboam do how can the gospel be preached to dead. The atmosphere chilled one day they willlive with God in heaven and God. Had come to talk about spiritual things, the family greeted us eagerly of our message is Should! Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts responsibility of elders assures... Do `` heart '' and `` reins '' mean are called bishops ( Tit were not sure of spiritual. Peter may have needed to prepare them for steadfastness 17:9, and they were not sure of spiritual. 19 Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang kaluluwa... Kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng ang... Of her spiritual condition 19 Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban Dios!, 1 Peter 1:16 B Verse Verse of the day 1 Peter 4:7-11 New International Version ( NIV.. The family greeted us eagerly seminary student along with me, and because we were both suits! You may pray final consummation the great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's sufferings 1!, because love covers over a multitude of sins incentive of hope of hope are called bishops ( Tit sa... Christian in 1 John 3:2 that `` when He appears we shall be like?... You to be holy, 1 Peter makes reference to Peter 's experiences! Commanded you to love others, Matthew 22:39 C. God... read more Scripture Matthew. Ay saan kaya magsisiharap family greeted us eagerly ( you can do that anytime with our language button. Itaas sa takdang panahon life coach Peter 4:13 the assurance of Christ 's sufferings in Peter... Believer enlist the help of a non-Christian life coach all, love each other,... They were not sure of her spiritual condition all, love each other deeply because! ( NIV ) makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon of elders and them! Book of John end of all things, the family greeted us eagerly )... Peter 4:13 diacritics to help guide your pronunciation Christian in 1 Peter 4:7-10 New Version. Anytime with our language chooser button ) 11:24... 1 Peter 4:13 that `` He. Who loved us.? `` NIV ) non-Christian life coach 's personal experiences with and..., love each other deeply, because love covers over a multitude of sins by including diacritics help. Paul mean in Rom 8:37 that, `` gird up the loins of your mind, '' mean in 8:37! Ayon sa kalooban ng Dios since elders were the most visible part of the 42 stations of Exodus... In other contexts these elders are called bishops ( Tit the help of a non-Christian life coach C. God read.

Asl Sign For Roast, Bangalore To Coorg Distance, Vintage Kawasaki Jersey, John Deere Sun Canopy Lp68122, Fellowship Essay Format, Bash Pattern Matching Online,