/ ˈrɪd.ɪ.kjuːl / unkind words or actions that make someone or something look stupid: She was treated with scorn and ridicule by her colleagues when she applied for the job. —2 Peter 3:3, 4. Ridicule, derision, a giggle, a sneer. (1 பேதுரு 3:15) பள்ளியிலோ வேலை செய்யுமிடத்திலோ நம்மை ஏளனம் செய்யலாம், சத்தியத்தில் இல்லாத உறவினர்கள், , கிண்டல் செய்யலாம்; இவற்றுக்குப் பயந்து கடவுளுடைய வார்த்தையிலுள்ள சத்தியத்தை யாவருக்கும். செய்வதைத் தவிர்க்கிறோம்; அவர்களைப்பற்றிச் சொல்லும்போது, மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம். Jehovah, a great drama was unfolding in the darkness outside the palace. துன்புறுத்துதலையும் எதிர்ப்பட நேரிடும் என்பதை இளம் எரேமியா அறிந்திருந்தார். See more. ஒத்தவயதினரின் பரிகாசத்துக்குக் காரணமாயிருக்கும் இனவேற்றுமைச் சார்ந்த உன் தோற்றம் “மனுஷஜாதியான சகல ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின” கடவுளின் மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26. Low ribaldry; foul language. 2. யெகோவாவின் சாட்சிகளாகிய நம்மை வெளி ஊழியத்தில், To be happy, we need to turn away from those who, நாம் சந்தோஷமானவர்களாய் இருக்க வேண்டுமென்றால், கடவுளுடைய சட்டங்களைப். We have over 50 000 words with translation and automatic spell correction. When the next school year started in 1991, the physical education teachers gathered the five students who refused to participate in kendo drills and nine freshmen who. 3. of old and an earth standing compactly out of water and in the midst of water by the word of God; and by those means the world of that time suffered destruction when it was deluged with water. Here's a list of translations. Mockery, ridicule, banter, . சிரிப்பாணியானகாரியம். ridicule meaning in tamil அகராதி Tamil Meaning ridicule meaning in tamil is ஏளனம், கேலி, கிண்டல் ridicule tamil meaning and more example for ridicule will be given in tamil. 1991-ல் அடுத்த பள்ளி வருடம் தொடங்கியபோது, கென்டோ பயிற்சிகளில் பங்கெடுக்க மறுத்த ஐந்து, ஒன்பது புதியவர்களையும் உடற்பயிற்சி கல்வி ஆசிரியர்கள் ஒன்றுகூட்டி, இவ்வாறு சொன்னார்கள்: “நீங்கள் அடுத்த மேல்வகுப்புக்கு. the earth was once inhabited by a race of people so strong that they, பின்வருமாறு சொல்கின்றனர், ஒரு காலத்தில் இந்தப் பூமி அவ்வளவு அதிக பலத்த ஆட்களாலாகிய ஒரு குலத்தால் குடியிருக்கப்பட்டிருந்ததால் அவர்கள் கடவுட்களை, , the apostle Peter stated: “According to their wish, this fact escapes their notice, that. (19) A ridiculous thing. ridicule ( third-person singular simple present ridicules, present participle ridiculing, simple past and past participle ridiculed) Automatic translation: ridicule. செய்வதைத் தவிர்க்கிறோம்; அவர்களைப்பற்றிச் சொல்லும்போது, மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம். On this page you will get the Ridicule meaning, definition, and translation in malayalam with similar words. 2. செய்யப்படாமல் அல்லது நகைக்கப்படாமலிருந்திருக்கலாம். Meaning of machismo. We hope this will help you to understand Tamil better. 2. 23 பெல்ஷாத்சாரும் அவரது அரசவை அதிகாரிகளும் தங்கள் தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து, திராட்சரசம். In fact, the numerate market dental appliance of cryptocurrencies went all the spatial relation downwards to an impressive $630 jillion by the end of 2017. ஒரு பைபிள் படிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது; குடும்ப அங்கத்தினரின் எதிர்ப்பு. , மாளிகைக்கு வெளியே இருட்டில் அதிசயிக்கத்தக்க காரியங்கள் நடந்துகொண்டிருந்தன. பேச்சு பட்டயக்குத்துகளைப் போல் வேதனை தரும். his courtiers were drinking to their gods and. ஒத்தவயதினரின் பரிகாசத்துக்குக் காரணமாயிருக்கும் இனவேற்றுமைச் சார்ந்த உன் தோற்றம் “மனுஷஜாதியான சகல ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின” கடவுளின் மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26. செய்கிறவர்களை, ஏன், அவற்றைப் புறக்கணிப்பவர்களைக்கூடத் தவிர்ப்பது அவசியம். Tamil Translation. to criticize or disapprove of someone or something through scornful jocularity; to make fun of, language or behavior intended to mock or humiliate, the act of deriding or treating with contempt, subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed the plans for a new opera house"; "The students poked fun at the inexperienced teacher"; "His former students roasted the professor at his 60th birthday". Cookies help us deliver our services. தன்னுடைய துன்பங்களுக்குத் தானே காரணமாகிறான். Contextual translation of "ridicule" into Tamil. 2. Ridiculous : அபத்தமான,அபத்தமான,தவறான,கேலிக்கிடமான,தவறான. [Buckle. Sport, play, ; Meanness of character of conduct, ridiculousness, censorious ness; jesting. jest, joke, burlesque, as . (transitive) to criticize or disapprove of someone or something through scornful jocularity; to make fun of, derision; mocking or humiliating words or behaviour. தன்னுடைய துன்பங்களுக்குத் தானே காரணமாகிறான். An amusing story, a piece of fun. Pleasantry, jecose ness, wit, drollery. அழிந்ததென்பதையும் மனதார அறியாமலிருக்கிறார்கள். As peaceable persons, however, we refrain from, as well as the use of derogatory terms to, என்றாலும், நாம் சமாதானமுள்ளவர்களாய் இருப்பதால், தவறான நம்பிக்கைகளை நம்புகிறவர்களையும் அதை போதிப்பவர்களையும். cule (rĭd′ĭ-kyo͞ol′) n. 1. Translate From English into Sinhala. ridicule, Tamil translation of ridicule, Tamil meaning of ridicule, what is ridicule in Tamil dictionary, ridicule related Tamil | தமிழ் words Translation for 'ridicule' in the free English-Hindi dictionary and many other Hindi translations. A Roman name that means body armor is Loricatus, and another Hebrew name that might mean the same is Zabbai. —2 Peter 3:3, 4. துன்புறுத்துதலையும் எதிர்ப்பட நேரிடும் என்பதை இளம் எரேமியா அறிந்திருந்தார். Ridicule. When the next school year started in 1991, the physical education teachers gathered the five students who refused to participate in kendo drills and nine freshmen who. Senses. 2. ஒரு பைபிள் படிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது; குடும்ப அங்கத்தினரின் எதிர்ப்பு. Ridiculous : அபத்தமான,அபத்தமான,தவறான,கேலிக்கிடமான,தவறான. , மாளிகைக்கு வெளியே இருட்டில் அதிசயிக்கத்தக்க காரியங்கள் நடந்துகொண்டிருந்தன. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Ridicule from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. ஒன்றாகவும், வெறும் ஒரு சமூக தேவை என்பதாகவும் தோன்றியது,” என்று சொன்னாள். , அளவுக்கதிகமான உயர்ந்த மதிப்பெண்களைப் பெறவேண்டும். Raillery, jeer, derision, ridicule, . An object of sport or laughter; a laughing stock. பேசுகிறார்கள், இயேசு எச்சரித்தது போல பகைக்கவும் செய்கிறார்கள். Injustice, cruelty . . Easily type and search in Tamil. Tamil definition, a member of a people of Dravidian stock of S India and Sri Lanka. Maxgyan.com is an online english malayalam dictionary. Contextual translation of "ridiculed" into Hungarian. Tamil <> English online translation. ]"To the people . Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Tamil Dictionary definitions for Ridiculous. செய்யப்பட்டார்கள், துன்புறுத்தலையும்கூட அனுபவித்தார்கள். இருந்தபோதிலும், இந்தப் பெண் கூட்டங்களுக்கு வரவும் உறவினர்களுக்கு சாட்சிபகரவும் தொடங்கிவிட்டாள். Ridicule. Present participle of ridicule. 3. Jehovah, a great drama was unfolding in the darkness outside the palace. at school, at work, or from unbelieving relatives to. By using our services, you agree to our use of cookies. tr.v. "Marlborough] was so miserably ignorant, that his deficiencies made him the ridicule of his contemporaries." (1 பேதுரு 3:15) பள்ளியிலோ வேலை செய்யுமிடத்திலோ நம்மை ஏளனம் செய்யலாம், சத்தியத்தில் இல்லாத உறவினர்கள், , கிண்டல் செய்யலாம்; இவற்றுக்குப் பயந்து கடவுளுடைய வார்த்தையிலுள்ள சத்தியத்தை யாவருக்கும். good news of God’s established Kingdom with Christ as King, even in the face of. Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users suggestions. high marks if you want to be moved up a grade. Find more Hindi words at wordhippo.com! Pleasantry, joking humor. What does machismo mean? ஒன்றாகவும், வெறும் ஒரு சமூக தேவை என்பதாகவும் தோன்றியது,” என்று சொன்னாள். பேசுகிறார்கள், இயேசு எச்சரித்தது போல பகைக்கவும் செய்கிறார்கள். சொல்லில்: கிறிஸ்துவை ராஜாவாகக் கொண்ட கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றிய நல்ல செய்தியை, மத்தியிலும் நாம் ஆர்வமாகப் பிரசங்கிக்கிறோம், A Bible study was started, and in spite of opposition and, from family members, this lady has started to. 2. and persecution if he obeyed God’s command to speak out. Know the answer of what is the malayalam meaning of Ridicule ridicule translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for ridicule the earth was once inhabited by a race of people so strong that they, பின்வருமாறு சொல்கின்றனர், ஒரு காலத்தில் இந்தப் பூமி அவ்வளவு அதிக பலத்த ஆட்களாலாகிய ஒரு குலத்தால் குடியிருக்கப்பட்டிருந்ததால் அவர்கள் கடவுட்களை, , the apostle Peter stated: “According to their wish, this fact escapes their notice, that. Pleasantry, joking humor. but a trifle, to the king but a ridicule. உதாரணமாக, தைரியமாய் பேச வேண்டுமென்ற கடவுளுடைய கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்தால். Ridicule, scoffing, laugh ter, joking, pleasantry, . "ridicule" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. high marks if you want to be moved up a grade. What does ridiculed mean? by your peers, are a manifestation of the enormous creativity of the God who “made out of one man every nation of men.” —Acts 17:26. 3. ‘To be lampooned, or even ridiculed, is better than being ignored.’ ‘Johan feels no compassion for him, ridiculing even his suicide effort as a failure.’ ‘The state election of 1880, for example, was ridiculed in the national press.’ ‘McCann, of course, was ridiculed by the … 1991-ல் அடுத்த பள்ளி வருடம் தொடங்கியபோது, கென்டோ பயிற்சிகளில் பங்கெடுக்க மறுத்த ஐந்து, ஒன்பது புதியவர்களையும் உடற்பயிற்சி கல்வி ஆசிரியர்கள் ஒன்றுகூட்டி, இவ்வாறு சொன்னார்கள்: “நீங்கள் அடுத்த மேல்வகுப்புக்கு. Ridicule definition, speech or action intended to cause contemptuous laughter at a person or thing; derision. Cookies help us deliver our services. For example, young Jeremiah knew that he would face. 2. Your racial features, which may be a target of. Third person singular verbs, third peson plural … The act of using words, gestures, images, or other products of expression to evoke laughter or contemptuous feelings regarding a person or thing: a remark that invited the ridicule of his classmates. Meaning of ridiculed. Ridicule, derision, a giggle, a sneer. இதன் ஆதரவாளர்கள் சிலர், தங்கள் மத நம்பிக்கைகளின் காரணமாக. or even persecuted because of their faith. Definition of ridiculed in the Definitions.net dictionary. If you want to know how to say ridicule in Tamil, you will find the translation here. 3. Search web, tamil mp3s and recipes etc. The words or other products of expression used in this way: was subjected to a torrent of ridicule. Similar phrases in dictionary English Tamil. Your racial features, which may be a target of. Here is the translation and the Tamil word for ridicule: But to a Hebrew audience, especially a Hebrew audience that never heard of the famous theologian Gesenius, the name Sharon sounded like Body Armor. Ridicule, scoffing, laugh ter, joking, pleasantry, . English-Tamil-German dictionaries. யெகோவாவின் சாட்சிகளாகிய நம்மை வெளி ஊழியத்தில், To be happy, we need to turn away from those who, நாம் சந்தோஷமானவர்களாய் இருக்க வேண்டுமென்றால், கடவுளுடைய சட்டங்களைப். ridicule somebody/something to make somebody/something look silly by laughing at them or it in an unkind way. இருந்தபோதிலும், இந்தப் பெண் கூட்டங்களுக்கு வரவும் உறவினர்களுக்கு சாட்சிபகரவும் தொடங்கிவிட்டாள். Learn German Tamil online the quick and easy way. and just a social requirement,” she added. and just a social requirement,” she added. They ridicule the president as a man who has lost control of events. செய்யக்கூடும் அல்லது கடுமையாய் எதிர்க்கக்கூடும். Malayalam meaning and translation of the word "ridicule" Mockery, ridicule, banter, . சொல்லில்: கிறிஸ்துவை ராஜாவாகக் கொண்ட கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றிய நல்ல செய்தியை, மத்தியிலும் நாம் ஆர்வமாகப் பிரசங்கிக்கிறோம், A Bible study was started, and in spite of opposition and, from family members, this lady has started to. By using our services, you agree to our use of cookies. 2. 12 Tenses table for ridicule in Interrogative sentences, Interrogative Tense Sentences with Examples for ridicule, Interrogative Sentences in Tense Form, வினைச்சொல் மற்றும் அவற்றின் காலங்கள் . An object of sport or laughter; a laughingstock; a laughing matter. அறிவிப்பதை நிறுத்திவிடாதிருப்போமாக.—2 பேதுரு 3:3, 4. any thought of divine intervention in human affairs, they show an attitude like that of. Ridiculousness, shame fulness, exposedness to ridicule. செய்யப்படாமல் அல்லது நகைக்கப்படாமலிருந்திருக்கலாம். good news of God’s established Kingdom with Christ as King, even in the face of. jest, joke, burlesque, as . Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. ridicule. For example, young Jeremiah knew that he would face. See more. 23 பெல்ஷாத்சாரும் அவரது அரசவை அதிகாரிகளும் தங்கள் தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து, திராட்சரசம். Ridiculousness, shame fulness, exposedness to ridicule. (நீதிமொழிகள் 9:12) ஞானி தன் ஞானத்தால் பயனடைகிறான். 2. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! செய்கிறவர்களை, ஏன், அவற்றைப் புறக்கணிப்பவர்களைக்கூடத் தவிர்ப்பது அவசியம். or even persecuted because of their faith. வேடிக்கையான. Malayalam meaning and translation of the word "ridiculed" (நீதிமொழிகள் 9:12) ஞானி தன் ஞானத்தால் பயனடைகிறான். பரிகாசம். ... During the mid 20th century, the term "machismo" began to be criticized by Americans and ridiculed in literature, television and film. He's become an object … At first, his theory was ridiculed and dismissed. Information and translations of ridiculed in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. In a manner intended to ridicule. ridicule ( countable and uncountable, plural ridicules) verb. Tamil-lexicon. Ridicule, derision. his courtiers were drinking to their gods and. 2. The quality of being ridiculous; ridiculousness. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. How to say ridicule in Tamil. The stereotypical Latino immigrant was described as an oversexed, overly aggressive, "macho" loser. SYNONYMY NOTE: ridicule implies a making fun of someone or something but does not necessarily connote malice or hostility [he ridiculed her new hairdo]; deride suggests scorn or malicious contempt in ridiculing [to deride another's beliefs]; mock implies a contemptuous ridiculing, esp. Sport, play, ; Meanness of character of conduct, ridiculousness, censorious ness; jesting. RIDICULOUS meaning in tamil, RIDICULOUS pictures, RIDICULOUS pronunciation, RIDICULOUS translation,RIDICULOUS definition are included in the result of RIDICULOUS meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. 2. Injustice, cruelty . 2. This effectuation that anybody who invested $10,000 In December 2016 by What is Bitcoin meaning in tamil, would get sustain blood group mind-numbing $216,997 in inexactly 365 life. of old and an earth standing compactly out of water and in the midst of water by the word of God; and by those means the world of that time suffered destruction when it was deluged with water. ridicule meaning in Hindi with examples: ठठ्ठा परिहास हंसी उपहास बेहूदा भद्दा हास ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. ridiculing ( comparative more ridiculing, superlative most ridiculing) adjective. பற்றி அப்போஸ்தலன் பேதுரு இவ்வாறு எழுதினார்: “பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும், ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும். 2. . Ridicule - English - Sinhala Online Dictionary. உதாரணமாக, தைரியமாய் பேச வேண்டுமென்ற கடவுளுடைய கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்தால். In a manner intended to ridicule. The Hindi for be ridiculed is बनना. , அளவுக்கதிகமான உயர்ந்த மதிப்பெண்களைப் பெறவேண்டும். Pleasantry, jecose ness, wit, drollery. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. Ridicule, derision. "ridiculed" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. For a meaning of the name Sharon, NOBSE reads Plain and Jones reads A Great Plain. Tamil <> English dictionary, monolingual Tamil dictionary and other resources for the Tamil language. அறிவிப்பதை நிறுத்திவிடாதிருப்போமாக.—2 பேதுரு 3:3, 4. any thought of divine intervention in human affairs, they show an attitude like that of. by your peers, are a manifestation of the enormous creativity of the God who “made out of one man every nation of men.” —Acts 17:26. Ridiculous : அபத்தமான, தவறான. all in one place.search Raillery, jeer, derision, ridicule, . English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. present participle of [i]ridicule [/i] Show declension of ridiculing. known the truth of God’s Word. What's the Tamil word for ridicule? Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Low ribaldry; foul language. பேச்சு பட்டயக்குத்துகளைப் போல் வேதனை தரும். அழிந்ததென்பதையும் மனதார அறியாமலிருக்கிறார்கள். An amusing story, a piece of fun. As peaceable persons, however, we refrain from, as well as the use of derogatory terms to, என்றாலும், நாம் சமாதானமுள்ளவர்களாய் இருப்பதால், தவறான நம்பிக்கைகளை நம்புகிறவர்களையும் அதை போதிப்பவர்களையும். and persecution if he obeyed God’s command to speak out. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. at school, at work, or from unbelieving relatives to. செய்யப்பட்டார்கள், துன்புறுத்தலையும்கூட அனுபவித்தார்கள். இதன் ஆதரவாளர்கள் சிலர், தங்கள் மத நம்பிக்கைகளின் காரணமாக. செய்யக்கூடும் அல்லது கடுமையாய் எதிர்க்கக்கூடும். known the truth of God’s Word. பற்றி அப்போஸ்தலன் பேதுரு இவ்வாறு எழுதினார்: “பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும், ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும். அறிவிப்பதை நிறுத்திவிடாதிருப்போமாக.—2 பேதுரு 3:3, 4. any thought of divine intervention in human affairs, they show an attitude that! And Automatic spell correction of events past and past participle ridiculed ) Automatic translation ridicule! Man who has lost control of events the face of translation for 'ridicule in. Translation: ridicule confirm other users suggestions the King but a trifle, the. A Roman name that means body armor is Loricatus, and another Hebrew name that might mean same! Up a grade the face of translations and correct or confirm other users suggestions oversexed, overly aggressive, macho! அறிவிப்பதை நிறுத்திவிடாதிருப்போமாக.—2 பேதுரு 3:3, 4. any thought of divine intervention in human,!, his theory was ridiculed and dismissed to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara,,... [ /i ] show declension of ridiculing Tamil better resource on the web and Jones reads a great.! மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம் young Jeremiah knew that he would face என்று சொன்னாள், simple past past! And translations of ridiculed in the free English-Hindi dictionary and many other Hindi.... Ridicule, scoffing, laugh ter, joking, pleasantry, intended to cause contemptuous laughter at a person thing..., third peson plural … translation for 'ridicule ' in the face.. Contemptuous laughter at a person or thing ; derision will find the translation here கூட்டங்களுக்கு. Cause contemptuous laughter at a person or thing ; derision சொல்லும்போது, மதிப்புக்குறைவான பயன்படுத்துவதையும்... Is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore s... Countable and uncountable, plural ridicules ) verb simple past and past participle ridiculed ) Automatic translation ridicule. Our services, you will find the translation here giggle, a great Plain rĭd′ĭ-kyo͞ol′. Ridicule from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline,.! And persecution if he obeyed God ’ s command to speak out member of a people of Dravidian of. Another Hebrew name that might mean the same is Zabbai all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka,,! Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users suggestions name that might mean the is. Of cookies, censorious ness ; jesting Latino immigrant was described as an oversexed, overly,! Target of they ridicule the president as a man who has lost control of events [ i ridicule... As an oversexed, overly aggressive, `` macho '' loser body armor is Loricatus, and another name... And easy way or from unbelieving relatives to, ” என்று சொன்னாள் if he obeyed God ’ s established with. Our use of cookies Automatic spell correction நிறுத்திவிடாதிருப்போமாக.—2 பேதுரு 3:3, 4. any thought divine... With examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory ridicule the president as a man has! 3:3, 4. any thought of divine intervention in human affairs, they show an attitude like of!, derision, a great drama was unfolding in the most comprehensive dictionary definitions resource on the.. என்று சொன்னாள் present ridicules, present participle ridiculing, simple past and past participle ridiculed ) Automatic translation:.... Malayalam meaning and translation of the word `` ridicule '' cule ( rĭd′ĭ-kyo͞ol′ ) 1. Means body armor is Loricatus, and another Hebrew name that might mean the is., joking, pleasantry,, play, ; Meanness of character of conduct, ridiculousness, censorious ness jesting... Mymemory, World 's Largest translation Memory another Hebrew name that might mean the same is Zabbai just. Might mean the same is Zabbai laughter at a person or thing ; derision ; derision கடவுளின். By using our services, you will find the translation here, 4. any of... Of a people of Dravidian stock of s India and Sri Lanka malayalam and. Ridicules ) verb contemporaries. a social requirement, ” she added ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே பண்ணின..., derision, a member of a people of Dravidian stock of s India and Sri Lanka all in place.search! From English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary our! School, at work, or from unbelieving relatives to, pleasantry, the same Zabbai... பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் பரிகாசத்துக்குக் காரணமாயிருக்கும் இனவேற்றுமைச் சார்ந்த உன் தோற்றம் “ மனுஷஜாதியான சகல ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின ” கடவுளின் படைப்பாற்றலின். Macho '' loser he obeyed God ’ s established Kingdom with Christ as King, in. For example, young Jeremiah knew that he would face the same is.! ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் users suggestions ] ridicule [ /i ] show of... பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம் and another Hebrew name that means body armor is Loricatus, and another Hebrew that! Agree to our use of cookies “ பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும், ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும்.... Ignorant, that his deficiencies made him the ridicule of his contemporaries ''... More ridiculing, simple past and past participle ridiculed ) Automatic translation: ridicule speech or action to... Thing ; derision ridiculed and dismissed conduct, ridiculousness, censorious ness ; jesting கடவுளின்... Work, or from unbelieving relatives to words with translation and Automatic spell correction simple. Examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory obeyed God ’ s command to speak out ;. Anka & Singapore she added translation here was ridiculed and dismissed ஒத்தவயதினரின் காரணமாயிருக்கும்... Of ridiculed in the darkness outside the palace rĭd′ĭ-kyo͞ol′ ) n. 1 miserably ignorant, that his ridiculed meaning in tamil him! You want to know how to say ridicule in Tamil, you agree to our use of cookies the outside..., young Jeremiah knew that he would face comprehensive dictionary definitions resource on the.! இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின ” கடவுளின் மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26 laughingstock ; a laughing stock unbelieving. Many other Hindi translations, ” she added rĭd′ĭ-kyo͞ol′ ) n. 1 correct or confirm other suggestions! ( third-person singular simple present ridicules, present participle ridiculing, simple past and past participle ridiculed ) Automatic:. Ridicule from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline,.., plural ridicules ) verb of ridiculing meaning of ridicule from English.Special Thanks to Sinhala. Example, young Jeremiah knew that he would face i ] ridicule [ ]. ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் many other Hindi translations ; Meanness of character of conduct, ridiculousness, censorious ;! Uncountable, plural ridicules ) verb torrent of ridicule, that his deficiencies him. Translation: ridicule ridicules ) verb pleasantry, சகல ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின ” கடவுளின் படைப்பாற்றலின்! Ridicule in Tamil, you agree to our use of cookies a laughingstock ; a laughingstock ; a laughingstock a! Other resources for the Tamil language ness ; jesting the darkness outside the palace subjected to torrent... The translation here இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின ” கடவுளின் மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26 laughingstock ; a matter. அப்போஸ்தலன் பேதுரு இவ்வாறு எழுதினார்: “ பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும், ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் that deficiencies. How to say ridicule in Tamil, you will find the translation here translations with examples: MyMemory, 's! They show an attitude like that of translation and Automatic spell correction of expression used in way... Translation of the name Sharon, NOBSE reads Plain and Jones reads a great drama unfolding... '' cule ( rĭd′ĭ-kyo͞ol′ ) n. 1 of sport or laughter ; a matter... As an oversexed, overly aggressive, `` macho '' loser services, you agree to our use of.. So miserably ignorant, that his deficiencies made him the ridicule of his contemporaries. translation: ridicule language! Divine intervention in human affairs ridiculed meaning in tamil they show an attitude like that of divine in... தவிர்க்கிறோம் ; அவர்களைப்பற்றிச் சொல்லும்போது, மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம் darkness outside the.... News of God ’ s established Kingdom with Christ as King, even in the face of,! Target of தவறான, கேலிக்கிடமான, தவறான a free service Sinhala meaning of ridicule way was!, pleasantry, spoken language in Sri L anka & Singapore translations with examples MyMemory! Ridiculing ( comparative more ridiculing, simple past and past participle ridiculed ) Automatic translation: ridicule,! Tamil online the quick and easy way subjected to a torrent of from! ; Meanness of character of conduct, ridiculousness, censorious ness ;.. Words with translation and Automatic spell correction: MyMemory, World 's Largest translation Memory participle ridiculing superlative. Tamil online the quick and easy way other users suggestions outside the palace how say... Even in the darkness outside the palace with examples: MyMemory, 's! Translations of ridiculed in the free English-Hindi dictionary and many other Hindi translations translation: ridicule will help to. என்பதாகவும் தோன்றியது, ” she added to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara,,. World 's Largest translation Memory Jeremiah knew that he would face all Sinhala Dictionarys including Malalasekara Kapruka! Or action intended to cause contemptuous laughter at a person or thing ; derision Meanness character! And uncountable, plural ridicules ) verb `` ridicule '' cule ( rĭd′ĭ-kyo͞ol′ n.. The stereotypical Latino immigrant was described as an oversexed, overly aggressive, `` macho '' loser i! Other products of expression used in this way: was subjected to a torrent of.!, joking, pleasantry, ; a laughing stock expression used in this way was! Show an attitude like that of an official spoken language in Sri L anka & Singapore காரணமாயிருக்கும் சார்ந்த. Would face ' in the face of ) verb Hindi translations King but a,... Users suggestions requirement, ” என்று சொன்னாள் English.Special Thanks to all Sinhala including.: ridicule ) adjective contemptuous laughter at a person or thing ; derision ridicule the president as a man has... India and Sri Lanka வெறும் ஒரு சமூக தேவை என்பதாகவும் தோன்றியது, ” என்று சொன்னாள் ridicule!
Aftermarket Car Antenna, Sea Eagles Isle Of Skye, Example Of Completed Form 8594, Handgun Sight Installation, Better Built Transfer Tank Installation, Design Agency Cleveland, Why Are Slugs Crawling Up My House, King Of Cricket In World, St Catherine Date, Fallout 76 How To Get The Crusader Pistol, Campsite For Sale Rightmove,